B2N logo
Търсене
Close this search box.
Търсене
Close this search box.

Декларация за поверителност на личните данни на фирма Би Ту Ен ООД

 

Приета на 26.05.2018
Актиализирана на 29.04.2021

Настоящата Декларация за поверителност на личните данни и политика за бисквитките на уебсайта на „БИ ТУ ЕН“ ООД предоставя информация за начина, по който „БИТУ ЕН“ ООД с ЕИК 131235588 (наричан по-долу „БИ ТУ ЕН”) използва събраните или получените лични данни от посетителите на настоящия уебсайт https://www.b2n.bg (наричан по-долу „Уебсайта”) и електронен магазин https://www.b2n.bg/magazin/. В документа се описва по какъв начин можем да събираме или получаваме Вашите лични данни, видовете лични данни, които можем да събираме, как използваме, споделяме и защитаваме тези данни, продължителността на съхраняване на тези данни, Вашите права и начина, по който можете да се свържете с нас във връзка с прилаганите от нас практики за поверителност на личните данни.

I. Начини за събиране на лични данни

Когато посещавате нашата интернет страница, на сървъра се запазват автоматично данни, които вашият браузър изпраща, като тип/версия на браузъра, използвана операционна система, платформа и IP-адрес. Тези данни не могат да бъдат причислени към определен човек и по този начин не позволяват идентифицирането на потребителя. Запаметяването на тези данни служи за системни и статистически цели. Свързване на тези
данни с други източници на информация, чрез които данните да могат да бъдат свързани с даден човек, не се предприемат.

Можем да използваме „бисквитки“ или сходни технологии, които събират определена информация за използването на Уебсайта, когато осъществявате достъп, разглеждате и използвате Уебсайта. „Бисквитката“ представлява файл с данни, който се разполага на компютър или мобилно устройство, използвано за посещаване на уебсайтове. Не разрешаваме на трети лица да качват „бисквитки“ на Вашето устройство. За да научите повече за бисквитките и за подобни средства, които използваме, моля, прегледайте нашата Политика за бисквитки.

Можете да решите да ни изпратите Ваши лични данни или друга информация чрезразличните канали за връзка, представени на Уебсайта, например на адресите наелектронната поща, телефонните номера или онлайн запитвания към БИ ТУ ЕН.

Потребителите могат да посетят повечето страници на този сайт, без да разкриват кои са те и без да предоставят информация за себе си. Въпреки това, някои от нашите интерактивни услуги изискват потребителите да се идентифицират, за да отправят онлайн запитване към нас. В тези случаи БИ ТУ ЕН може да поиска от потребителите да предоставят лични данни.

Ако ни изпращате запитвания за услуги или ако изпращате материали на сайта, може да се наложи да се свържем с Вас, за да получим допълнителна информация, необходима за обработката или изпълнението на вашите поръчки и/или запитвания. Вашата лична информация няма да бъде разкрита на трети лица без предварителното Ви съгласие, освен ако не е предвидено друго от правните разпоредби или случаи, когато това е необходимо за изпълнение на Вашата поръчка и за подобряване на услугите.

II.Видове лични данни, които БИ ТУ ЕН може да събира

Възможно е да събираме лични данни за Вас, когато използвате сайта ни, електронния ни магазин или изберете нашите услуги. В повечето случаи изискваме личните Ви данни за целта на консултация, откриване правилното решение за Вашия бизнес, сключване на договор, да спазим законово задължение или да защитим наш законен интерес. Разбира се, при част от услугите ни, самите Вие ни предоставяте тази информация, избирайки и съгласявайки се да ни изпратите информация за себе си. Без тези данни, не бихме могли да предоставяме съответните услуги. Ако не ни предоставите данни за идентификация, не бихме могли да сключим с Вас договор за продукт или услуга.

Можем да събираме информация във връзка с Вашето използване на уебсайта, електронен магазин, IP адреса, вида на браузъра, платформа и операционната система посредством „бисквитките“, посочени в нашата Политика за бисквитки.

В допълнение към това можем да събираме информация за връзка с Вас, например Вашето име, адрес на електронната поща, телефонен номер и др., посредством каналите за връзка, представени на Уебсайта. Също така можете доброволно да ни изпращате други Ваши данни във връзка с направени от Вас запитвания.
При онлайн заявка чрез Уебсайта БИ ТУ ЕН и електронния магазин събираме от Вас следната лична информация:

 • Име
 • Е-mail адрес
 • Телефон
 • Адрес
 • Фирма
 • Индустрия
 • Позиция
 • Град

III. Цели на обработката.

Използваме Вашите лични данни, за:

 • отговор на Вашите запитвания;
 • обработка на Вашите запитвания;
 • обработка на рекламации, които получаваме във връзка с нашите услуги;
 • предлагане на нови продукти и услуги, актуални промоции, оферти и цени;
 • маркетинг;
 • ремаркетинг;
 • осъществяване, оценяване и подобряване на фирмената ни дейност, включително разработване на нови продукти и услуги;
 • анализ и усъвършенстване на нашите продукти, услуги, уебсайтове и приложения;
 • сключване или изпълнение на договор – установяване на самоличността на клиента през всички търговски канали – изготвяне на оферти, договори и всички други съпътстващи договора документи; изготвяне на счетоводни документи като сметка или фактура за използваната услуга;
 • изпълнение на наше нормативно задължение – задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство; задължения за предоставяне на информация на всички държавни комисии и регулаторни органи; предоставяне на информация на съда и органи на реда.

*Ако използваме данните Ви за маркетингови цели (както е описано в Декларацията за поверителност), може да възразите срещу използването им за такива цели лесно и безплатно по време на събирането им и при получаването на всяко маркетингово съобщение. Ние ще уважим молбата Ви. Няма да предоставяме данните Ви на трети лица за маркетингови цели без предварителното Ви съгласие.

IV. Данни, които споделяме.

БИ ТУ ЕН не продава, отдава под наем или търгува с Вашите лични данни.

Възможно е също да разкрием информация за Вас, ако сме задължени да направим това по закон, наредба или съдебна процедура (например съдебна заповед или призовка), в отговор на искане от държавни агенции, например правоприлагащите органи, или ако считаме, че разкриването е необходимо или уместно за предотвратяване на физическо увреждане или финансови загуби, или във връзка с разследване на предполагаема или действителна незаконна дейност. Запазваме си правото да предадем личните Ви данни, в случай че продадем или прехвърлим целия наш пакет акции или активи, или част от тях (включително в случай на реорганизация, прекратяване на дейността или ликвидация).

Единствените трети страни, на които може да предоставим информация са нашите партньори с цел статистика и обработване на Ваше запитване.

Личните данни събрани чрез www.b2n.bg се предоставят за обработване на
Обработващия лични данни “СуперХостинг.БГ” ООД. “БИ ТУ ЕН” ООД е сключило договор с обработващия “СуперХостинг.БГ” ООД при общи условия по реда на чл. 298 от ТЗ, публикувани на страницата https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-terms-andagreements, в които условия са включени изискванията на новия Регламент.

V. Защита на предоставените лични данни.

В процеса на обработка на лични данни “БИ ТУ ЕН” ООД спазва принципите на Европейското и национално законодателство, свързани със защитата на личните данни на лицата. Прилагайки пакет от организационни, технически и правни мерки, ние се стремим да гарантираме високо ниво на сигурност на личните данни, защита срещу нерегламентирана обработка, неволно, незаконно или неразрешено унищожаване или повреждане, загуба, промяна, достъп, разкриване или използване.

“БИ ТУ ЕН” ООД се ангажира със защитата на предоставените от Вас лични данни, които ще обработва единствено за целите, за които сте ги предоставили като спазва РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И на СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните, GDPR) и Закона за защита на личните данни.

Моля, обърнете внимание, че винаги съществуват рискове, свързани с предоставянето на лична информация, независимо дали лично, по телефона или през интернет или по друг начин, и нито една технологична система не е напълно безопасна, но “БИ ТУ ЕН” ООД ще положи усилия да предприеме подходящи мерки за предотвратяване и свеждане до минимум на рисковете от неразрешен достъп, неправилна употреба и неточността на личните Ви данни. Например, когато се събират или прехвърлят чувствителни данни, винаги използваме надеждни технологии.

VI. Продължителност на съхраняване на личните данни.

Съхраняваме личните данни, колкото е необходимо за изпълнение на целите, за които са събрани.

Ние съхраняваме цялата информация, която сме събрали за Вас и я унищожаваме в законоуставените срокове, а ако няма такива в сроковете определени от нас и след окончателно уреждане на всички наши финансови отношения. Не пазим Ваши данни безсрочно.
Част от сроковете за съхранение са:

 • 5 години при изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции;
 • 10 години по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни;
 • 5 години задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство.

VII. Вашите права.

Вашите права съгласно приложимото законодателство включват право на достъп до обработваните от нас Ваши лични данни, право на коригиране в случай на неточности/необходимост от актуализация, право на изтриване или блокиране на тези лични данни и правото на възражение на определени дейности за обработка на лични данни. За да можете да упражнявате тези права, трябва да изпратите писмено заявление/възражение, използвайки посочените по-долу данни за връзка.

Освен гореизложените права, Вие имате защита и по административен и съдебен ред съгласно приложимото действащо законодателство.

Уведомяваме Ви, че имате право на възражение/жалба пред Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2; www.cpdp.bg.

Настоящата Декларация за поверителност може да бъде актуализирана периодично и без предварително известие, за да отразява промените в практиките за защита на личните данни. Ние незабавно ще поместим открояващо се известие на нашия уебсайт, за да Ви уведомим за значителни промени в Декларацията ни за поверителност, и ще укажем в горната й част датата на последната й актуализация.

VIII. СЪГЛАСИЕ

Този сайт събира лични данни за обработка, използване и съхранение, които Вие доброволно сте предоставили, като например чрез онлайн запитванията в нашия уебсайт или другите канали за връзка с нас. В този смисъл, всяко такова действие по предоставяне на данни ще се счита за изрично съгласие за събиране, съхранение и обработка на тези данни за целите и за сроковете установени с настояща декларация.

Молба за партньорство

  Не успявате да откриете информацията, която
  Ви е нужна?

  Свържете се директно с наш представител на телефон: 0878 797 490 

  Желаете ли да разговаряте лично с наш експерт?

  Запишете се за безплатна консултация с експерт по решения за 3D принтиране и 3D сканиране.

   Онлайн Поръчка и Поддръжка

   Заяви мостра за тест    Заяви мостра за тест