B2N logo
Търсене
Close this search box.
Търсене
Close this search box.
moderna-fabrika
Индустрии Новини Полезно

B2N предлага съдействие и консултация за финансиране на 3D оборудване по програма “Технологична модернизация”

Модернизирането на едно предприятие с хардуерни и софтуерни 3D технологии често представлява голяма инвестиция за малкия и среден бизнес в България.

В момента има възможност за кандидатстване по процедура за безвъзмездна помощ Технологична модернизация в МСП, финансирана по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост на България, с администратор на помощта Министерство на иновациите и растежа.

Целта на тази процедура е да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига чрез предоставяне на безвъзмездни средства на МСП.

Като дългогодишен и утвърден партньор в предоставянето и поддръжката на индустриални 3D принтери, 3D скенери и 3D софтуер в сферата на производството, B2N Trade ви предлага своето пълно съдействие относно консултация и избор на най-правилните решения за вашия бизнес.

Повече подробности за самата програмата и условията за кандидатстване може да откриете по-долу.

За какво може да кандидатствате?

Допустими дейности са придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет и/или разнообразяване на предлаганите продукти/услуги.

ВАЖНО: Кандидатите следва да опишат изпълнението на дейността в т. „План за изпълнение/Дейности по проекта“ от Формуляра за кандидатстване по начин, от който да е видно как всеки отделен придобит актив (ДМА или ДНА) задължително ще доведе до:

 • цифровизацията на производствените процеси;
 • „разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“.

Допустими разходи, които да се покрият с финансовата помощ са:

 • Физически капитал (закупване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи)Ако се нуждаете от нови производствени съоръжения и мощности, за да увеличите капацитета си, като същевременно намалите разходите си, екипът на B2N може да ви консултира за подходящи хардуерни решения.
 • Технология (разходи за придобиване на специализиран софтуер, представляващ дълготраен нематериален актив). Ако целите софтуерна дигитализация и автоматизация на бизнес процесите си, специалистите ни могат да ви посъветват за съответните софтуерни решения, които да интегрирате към своята производствена информационна система. Предлагаме специализирани софтуери към 3D ободурването, което оптимизира работата му, софтуери за автоматизация и контрол на 3D принтирането,  както и софтуери за дизайн оптимизация, симулация, за анализ на данни и изкуствен интелект.

siemens factory with EOS and Dyemansion

Към кого е насочена програмата за финансиране?

Процедурата е насочена към компании в четири от икономическите сектори на страната – C (Преработваща промишленост), Е (Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване), J (Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения) и M ( Професионални дейности и научни изследвания). Това са предимно производствени фирми – за лекарства, компютри или оптични материали, храни, напитки, облекла и др.

Допустими са още предприятия, които се занимават със събиране и обезвреждане на отпадъци или с рециклиране на материали, филмови и телевизионни студиа, радиа, телевизии и информационни агенции, както и компании с архитектурна, инженерна или научно-изследователска и развойна дейност.

Детайлно описание, заедно с актуален код на икономическата дейност, може да откриете по-долу:

Национални приоритетни  икономически дейности:

Код по КИД   Икономическа дейност:

Високотехнологични производства:

C21     Производство на лекарствени вещества и продукти

C26     Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

Средно към високотехнологични производства:

C20     Производство на химични продукти

C27     Производство на електрически произведения

C28     Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

C29     Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

C30     Производство на превозни средства, без автомобили

Други производства:

Е38     Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

Е39     Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

Високотехнологични услуги с интензивно използване на знания:

J59      Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика

J60      Радио- и телевизионна дейност

J61      Далекосъобщения

J62      Дейности в областта на информационните технологии

J63      Информационни услуги

M71    Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

M72    Научно-изследователска и развойна дейност

 

Регионалните  приоритетни сектори:

Код по КИД   Икономическа дейност

C10     Производство на хранителни продукти (с някои изключения)

C11     Производство на напитки (с някои изключения)

C13     Производство на тъкани

C14     Производство на облекло

C15     Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм

C16     Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене

C17     Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

C18     Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

C19     Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

C22     Производство на изделия от каучук и пластмаси

C23     Производство на изделия от други неметални минерални суровини

C24     Производство на основни метали

C25     Производство на метални изделия, без машини и оборудване

C31     Производство на мебели

C32     Производство, некласифицирано другаде

C33     Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

J58      Издателска дейност

Кои са допустимите кандидати?

 • Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.
 • Да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).
 • Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.
 • Да са реализирали нетни приходи от продажби общо за 2019-та, 2020-та и 2021-ва финансови години в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва: над 210 000 лв. за микро, над 750 000 лв. за малките и над 3 млн. лв. за средните предприятия.

ВАЖНО: В допълнение, максималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране  за индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция не следва да надвишава:

 • за микропредприятия: 40% от реализираните нетни приходи от продажби общо за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
 • за малки предприятия: 25% от реализираните нетни приходи от продажби общо за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
 • за средни предприятия: 10% от реализираните нетни приходи от продажби общо за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

Какъв е размерът на финансовата помощ?

Минималният размер на безвъзмездната помощ по програмата е 50 000 лв. Максималният зависи от големината и нуждите на дружествата. Ако са микро, могат да заявят най-много 200 000 лв. Максималният размер за малките е 350 000 лв., а за средните – 600 000 лв.  Съфинансирането е до 50%.

Какви са сроковете за кандидатстване?

Срокът за подаване на проектите е до 21 септември 2022 г. включително. Това става изцяло електронно през системата ИСУН 2020. 

Какви са необходимите документи за кандидатстване?

1. Оферта за всяка отделна инвестиция в активи ДМА и ДНА с предложена цена от производителя/доставчика;
2
. Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.;
3
. Справка за група предприятия за 2019, 2020 и 2021 г.;
4
. Справка за предприятието за 2021 г.;
5
. Справка за приходите и разходите по видове и икономически дейности за 2019, 2020 и 2021 г.;
6
. Справка за нетекущите (дълготрайните) активи за 2019, 2020 и 2021 г.;
7
. Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.;
8.
Сертификат/и за внедрени системи за управление от серията ISO сканирани в ПДФ.

Всички необходими документи може да видите тук.

Нашият екип остава на линия при нужда от консултация за оборудването, което ще ви е необходимо за модернизация на производството ви. Нашите специалисти могат и да ви насочат към консултанти, които да предвижат проектите ви за кандидатстване по процедурата.

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Молба за партньорство

  Не успявате да откриете информацията, която
  Ви е нужна?

  Свържете се директно с наш представител на телефон: 0878 797 490 

  Желаете ли да разговаряте лично с наш експерт?

  Запишете се за безплатна консултация с експерт по решения за 3D принтиране и 3D сканиране.

   Онлайн Поръчка и Поддръжка

   Заяви мостра за тест    Заяви мостра за тест