B2N logo
Търсене
Close this search box.
Търсене
Close this search box.

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

[https://b2n.bg/magazin]

 

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите Oбщи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Би Ту Ен“ ООД, гр. София, бул. Г. М. Димитров 95, наричано по-долу за краткост ТЪРГОВЕЦ и клиентите, които ползват „ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН” и/или искат да сключи договор от разстояние, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин, намиращ се на електронен адрес https://b2n.bg/magazin/ и електронна поща info@b2n.bg, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”. Този документ по-конкретно урежда взаимоотношенията във връзка с процедурата по сключване, изменение и прекратяване на договори по реда и при условията на  Глава IV, раздел I  „Договор извън търговски обект и договор от разстояние” от ЗЗП посредством „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН” на БИ ТУ ЕН, както и условията за ползване на „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН” на БИ ТУ ЕН.

 

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на Търговеца: „Би Ту Ен“ ООД с ЕИК 131235588.

 1. Седалище и адрес на управление: гр.София 1700, район Студентски, бул. „Г. М. Димитров” №95.
 2. Адрес за упражняване на дейността: гр.София 1700, район Студентски, бул. „Г. М. Димитров” №95.
 3. Данни за кореспонденция: info@b2n.bg, +359 886 008 008
 4. Вписване в публични регистри: ЕИК131235588
 5. Дружеството е регистрирано по Закона за данък добавена стойност № BG 131235588
 6. Надзорни органи:
 • Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40, Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg, Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

Факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

III. ОБЩИ УСЛОВИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 3. С цел избягване на всякакво съмнение, Електронният магазин БИ ТУ ЕН, намиращ се на електронен адрес https://b2n.bg/magazin, се администрира от „БИ ТУ ЕН” ООД.

Електронният магазин БИ ТУ ЕН https://b2n.bg/magazin служи като виртуална платформа за предлагане и продажба на стоки и услуги – 3Д принтери, 3Д скенери, консумативи за тях и други.

ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява с настоящите общи условия на ТЪРГОВЕЦА, като ги приема безусловно и поема задължението да ги спазва. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото едностранно да  обновява, допълва или променя настоящите Общи условия, както и структурата на своята Интернет страница. ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯТ за изменения в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ според чл. 147б от ЗЗП.

Чл. 4. (1) ПОЛЗВАТЕЛЯТ и ТЪРГОВЕЦЪТ се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от ПОЛЗВАТЕЛЯ при извършване на регистрация, ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ е въвел съответното име и парола за достъп.

Чл. 5. Общите условия за използване на Електронния магазин са следните:

5.1 За да пазарува и ползва всички услуги на Електронния магазина на ТЪРГОВЕЦА, е необходимо ПОЛЗВАТЕЛЯТ да е физическо лице (на или над 18г.) или юридическо лице или друго правно образувание, да се е регистрирал доброволно и безплатно чрез регистрационната  форма. Регистрацията изисква ПОЛЗВАТЕЛЯТ да предостави коректно своите данни, които включват: име и фамилия, адрес, телефон, е-mail адрес и парола, при необходимост данни на юридическо лице за издаване на фактура. 5.2 ТЪРГОВЕЦЪТ изисква от ПОЛЗВАТЕЛЯ, когато закупува стоки и услуги от Електронния магазин – https://www.b2n.bg/magazin за друг Получател, ПОЛЗВАТЕЛЯТ да предостави съответните данни на Получателя. ТЪРГОВЕЦЪТ изисква предоставянето на коректни данни с цел качествено изпълнение на предлаганите услуги. Желателно е ПОЛЗВАТЕЛЯТ да попълва на кирилица имената и адрес за доставка.

5.3. При успешна регистрация ПОЛЗВАТЕЛЯТ ще получи на посочен от него e-mail адрес потвърждение за потребителското име, с което ще може да влиза и ползва създадения профил в Електронния магазина на ТЪРГОВЕЦА.

5.4. При некоректно и/или неточно посочени данни ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да анулира създаденият профил.

5.5. В Електронния магазин – https://b2n.bg/magazin, съгласно чл.47 от ЗЗП, на всеки продукт са посочени: наименование на артикул, марка и модел, основни функционалности и характеристики; крайна цена на продукта с в лева /включен ДДС/, цена за доставка. 5.6.  ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя по своя преценка допълнителна потребителска информация, за по-пълна информираност на ПОЛЗВАТЕЛЯТ при избора на покупка.

5.7. ТЪРГОВЕЦЪТ запазва правото си да променя цените без да уведомява предварително потребителите. ПОЛЗВАТЕЛЯТ или крайния Получател заплаща цената, валидна в момента на поръчката.

5.9.  ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ техническа информация за продуктите съгласно техническите характерстики дадени от Прозиводителя.

Чл. 6. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, чрез Електронния магазин имат възможност да сключват договори за покупко-продажба от разстояние и да заявят доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:

6.1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
6.2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;

6.3. Да сключват договори за покупко-продажба от разстояние и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

6.4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.

6.5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
6.6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
6.7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;
6.8. Да упражняват право на отказ от договора, сключен от разстояние за стоките, предлагани от Търговеца, за които правото на отказ от договора е приложимо;

 

IV. ПОРЪЧКА НА СТОКИ И УСЛУГИ, СЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Чл. 7. (1) ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да закупи стоки и услуги онлайн от https://b2n.bg/magazin след като влезе в профила си през използвана връзка «Вход» с e-мail адрес/потребителско име и парола и попълни формата за поръчка с въвеждане на необходими данни за доставка: име и фамилия, адрес, телефон, е-mail адрес. Може да пазарува и без регистрация, като гост.

(2) ПОЛЗВАТЕЛЯТ  избира конкретен продукт чрез кликване върху бутона «КУПЕТЕ» достъпен при преглед на продукта. Натискането на този бутон записва избрания продукт във виртуална потребителска кошница.

(3) ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да разглежда съдържанието на кошницата, да добавя нови продукти или да премахне вече добавени.

(4) ПОЛЗВАТЕЛЯТ потвърждава поръчката си чрез натискане на бутона «ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПОРЪЧКАТА». В случай, че не добави нови данни за адрес на доставка или на друг Получател, ТЪРГОВЕЦЪТ приема по подразбиране  адреса за доставка, посочен в данните при регистрацията.

(5) ПОЛЗВАТЕЛЯТ задължително потвърждава, че се е запознал с Общите условия и ги приема, в противен случай не може да завърши своята поръчка.

(6) При направена поръчка, същата се регистрира и  ПОЛЗВАТЕЛЯТ получава съобщение на посочения от него в регистрацията e-mail адрес с обобщени данни за направената поръчка: номер на поръчка, избрани продукти, единична стойност, цена за доставка, обща стойност на поръчката, адрес за доставка. Съобщението за регистрирана поръчка с обобщените данни за нея, не е приемане или потвърждение за изпълненито й. До потвърждението на поръчката, което става  с изпращане на имейл за изпратената поръчка с приложена фактура ТЪРГОВЕЦЪТ е в правото си да не изпълни изцяло или частично поръчката поради наличие на независещи от него причини и при настоящите общи условия за което уведомява ползвателя с имейл.

(7) При некоректно и/или неточно попълнени данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ или краен Получател, ТЪРГОВЕЦЪТ ще анулира постъпилата поръчка, с което автоматично се прекратява Договора за продажба от разстояние.

(8) Договорът за продажба от разстояние между ТЪРГОВЕЦА и ПОЛЗВАТЕЛЯ се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на ТЪРГОВЕЦА и уточняване на срока за доставка по телефон или с имейл за изпратена поръчка с приложена фактура, от което произтича задължение за плащане от ПОЛЗВАТЕЛЯТ за закупената от него онлайн стока.

(9) ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото  да отмени поръчка при нарушение на някое от настоящите общи условия, като за това уведоми своевременно ПОЛЗВАТЕЛЯ.

(10) На постъпили писменни запитвания и мнения през формата за контакти на ТЪРГОВЕЦА се издава становище или отговор на ПОЛЗВАТЕЛЯ, след извършена проверка, в срок от 14 дни.

(11) При заведена рекламация от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ, ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да приведе стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец считано от момента на постъпване на рекламацията.

(12) При възникване на спор, можете да се обърнете към съответните органи за алтернативно решаване на спорове (АРС) – помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите на адрес: https://kzp.bg/. При възникване на спор свързан с онлайн продажба може да използвате сайта за онлайн решаване на спорове (ОРС)

 

V. МЕТОДИ ЗА ПЛАЩАНЕ

Чл. 8. ПОЛЗВАТЕЛЯТ има възможност за избор да заплаща поръчаната стока чрез:

 • Наложен платеж – в брой при доставка (при извършена доставка с куриер на ЕКОНТ не се издава касов бон според НАРЕДБА № Н-18 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА)
 • Банков превод по сметка на ТЪРГОВЕЦА

При успешно заплатени поръчки чрез банков трансфер или картови разплащания, и съответен отказ от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ преди изпращане на пратката, ТЪРГОВЕЦА възстановява заплатената сума от ПОЛЗВАТЕЛЯ в срок до пет работни дни, като използва същото платежно средство използвано при първоначалната трансакция.

Чл. 9. Всички плащания се извършват в български лева, независимо от вида на разплащане.

Чл. 10. ПОЛЗВАТЕЛЯТ заплаща стойността по фактура на закупената стока, с включена цена за доставка.

Чл. 11. Чрез доброволно избран метод за плащане ПОЛЗВАТЕЛЯТ извършва плащане към ТЪРГОВЕЦА за закупената онлайн стока.

Чл. 12. В зависимост от избраният начин за плащане, ПОЛЗВАТЕЛЯТ получава съответната информация, касаеща плащането.

Чл. 13. Поръчки с метод на плащане банков превод се изпълняват след постъпване на сумата по сметката на ТЪРГОВЕЦА.

 

VI. ДОСТАВКА

Виж документ Доставка на поръчките

Чл. 14. Доставката се извършва чрез куриерска фирма, с която ТЪРГОВЕЦЪТ има договорни отношения. При личен избор на куриерска фирма от ПОЛЗВАТЕЛЯ, с която ТЪРГОВЕЦЪТ няма договорни отношения, не са валидни обявените условия за доставка и рекламация.

Чл. 16. Цената за доставката – виж документ Доставка на поръчките

Доставката е валидна при следните условия:

 • Заявените продукти са налични.
 • Стоката се получава след електронно потвърждение на поръчката в зависимост от наличността.
 • Адресът на доставката е уточнен.
 • Доставката се извършва до вход на жилищната сграда, без включена услуга качване до етаж.
 • Избраният начин на плащане е наложен платеж, или поръчката е предварително заплатена по банков път при регистрация на поръчката.

Чл. 18. При онлайн поръчки ТЪРГОВЕЦЪТ предлага услуга „Лична доставка“ с поръчана инсталация и обучение. Виж подробности в документ Доставка на поръчките.

След направен контакт от страна на служител на съответната куриерска фирма, извършваща доставката, промяна в адреса за получаване от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ се заявява и урежда съгласно общите условия на съответната куриерска фирма.

 

Чл. 19. Поръчките се доставят до адрес посочен от клиента като се извършва до входната врата на сградата, при осигурен достъп или до границата на дворното място или до офис на куриерска фирма.

Чл. 20. Поръчани стоки чрез Електронния магазин Би Ту Ен – www.b2n.bg/magazin се доставят от куриер в срок уговорен с ТЪРГОВЕЦА, в зависимост от наличността на поръчания продукт.

Чл. 21. Посочените срокове се прилагат съобразно обявени графици на криерските фирми за отдалечени населени места и официални празнични дни, когато се извършват доставки от куриерските фирми.

Чл. 22. В случай на забавяне на доставката, ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да уведоми  ПОЛЗВАТЕЛЯ, независимо от причините на забавянето.

Чл. 23. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за закъснение, породено от действията на куриер или куриерска фирма.

Чл. 24. Стоката се предава на ПОЛЗВАТЕЛЯ/ПОЛУЧАТЕЛЯ срещу подпис, с който се удостоверява, че ТЪРГОВЕЦЪТ е изпълнил  поръчката.

Чл. 25. ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОЛУЧАТЕЛЯТ оглежда доставената стока за транспортни повреди или други щети и предявява претенции в присъствието на куриер, или лице, доставящо пратката.

Чл. 26. С полагането на подпис на приемо-предавателен документ ПОЛЗВАТЕЛЯТ овластява куриера да предаде от негово име на ТЪРГОВЕЦА сумата по общата стойност от фактурата за доставената стока, при избран метод на плащане наложен платеж.

Чл. 27. При невъзможност ПОЛЗВАТЕЛЯТ да бъде намерен на посочения адрес за доставка от куриерската фирма, не по вина на ТЪРГОВЕЦА, лицето, извършващо доставка, оставя съобщение с телефон за контакт, на който получателят следва да се обади в рамките на 24 часа за уточнение на втори опит за доставка.

Чл. 28. В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ не осъществи връзка за уточняване на доставката, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява и ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължение да достави поръчката.

Чл. 29. В случай, че ПОЛЗВТЕЛЯТ откаже да приеме поръчаната стока, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява и лицето, извършващо доставка я връща на ТЪРГОВЕЦА.

Чл. 30. Рискът от загуба или повреда на стоката преминава от ТЪРГОВЕЦА върху ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОЛУЧАТЕЛЯТ в момента, в който той  или посочено от него лице, различно от превозвача, приеме стоката.

 

VII. ГАРАНЦИЯ

Чл. 31. ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя на ПОЛЗВАТЕЛЯ стока, която съответства на договора за продажба

Чл. 32. ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя на ПОЛЗВАТЕЛЯ стока с поета търговска или производствена гаранция, в съответствие с договора за продажба не по-малко от 1 години, считано от датата на фактурата, с възможност за удължена гаранция

Чл. 33. ПОЛЗВАТЕЛЯТ получава от ТЪРГОВЕЦА търговска гаранция в писмена форма, съдържаща информация за: съдържание и обхват на гаранцията; срок на търговската гаранция; териториален обхват на търговската гаранция; име и адрес на Оторизиранo /лице/, предоставящо търговската гаранция, пред което може да бъде предявена.

Чл. 33. Във връзка с чл.47 ал.1 т.12 напомняме, че ТЪРГОВЕЦЪТ предлага на ПОЛЗВАТЕЛЯ стоки със законова гаранция от 2 години в съответствие с договора за продажба от разстояние.

 

VIII. РЕКЛАМАЦИЯ И ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Чл. 34. При получаването на стоката, ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОЛУЧАТЕЛЯТ е длъжен незабавно да я прегледа, и в случай, че констатира видими недостатъци като: нарушена цялост на опаковката, козметични транспортни дефекти, липса на придружаващи аксесоари, липса на придружаващи документи /който и да е от изискваните от българското законодателство/, незабавно да информира лицето, извършващо доставката.

Чл. 35. В случай, че са налични дефекти или установени липси в окомплектовката, в присъствие на куриера или лицето извършващо доставката, се съставя констативен протокол като ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОЛУЧАТЕЛЯТ отказва да получи пратката и информира търговеца в писмен вид на следният имейл адрес: shop@b2n.bg .

Чл. 36. В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОЛУЧАТЕЛЯТ не направи оглед на получената стока и не предяви незабавни претенции, пред лицето извърщващо доставката, стоката се смята за одобрена, и потребителят губи право да претендира тези обстоятелства на по-късен етап.

Чл. 37. В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ е избрал по собствено желание куриерска фирма, с която ТЪРГОВЕЦЪТ няма договорни отношения за доставка на своята поръчка или е възложил на такава връщане на стоката обратно към ТЪРГОВЕЦА, рискът от загуба или повреда на стоката е изцяло за сметка на ПОЛЗВАТЕЛЯ съгласно чл.103в ал.2 от ЗЗП. ПОЛЗВАТЕЛЯТ отправя претенции към избраният от него превозвач.

Чл. 38. ПОЛЗВАТЕЛЯТ, който има качество на потребител по смисъла на ЗЗП, има право  на основание чл.50 от ЗЗП да се откаже от сключения договор от разстояние без да дължи неустойка или обезщетение в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката, съгласно чл.50 т.2а,б .

Чл. 39. ПОЛЗВАТЕЛЯТ информира писмено ТЪРГОВЕЦА за решението си да се откаже от договора за продажба  преди изтичането на 14-дневния срок  по чл.50 от ЗЗП, ТЪРГОВЕЦЪТ изпраща на ПОЛЗВАТЕЛЯ незабавно потвърждение на получено заявление за отказ от договор за продажба.

Чл. 40. ПОЛЗВАТЕЛЯТ връща стоката на ТЪРГОВЕЦА в 14-дневен срок от предявяване на претенцията и заплаща транспортните разходи за връщане на стоката по  чл.55 ал.2 от ЗЗП. Крайният срок за връщане на стоката обратно на ТЪРГОВЕЦА е преди изтичането на 14-дневния срок на адрес: гр.София 1700, район Студентски, бул. „Г. М. Димитров” №95, Електронен магазин Би Ту Ен.

Чл. 41. ТЪРГОВЕЦЪТ възстановява заплатената сума от ПОЛЗВАТЕЛЯ за закупения продукт, включително с разходите за доставка, в 14-дневен срок, считано от датата на уведомяване за решението на ПОЛЗВАТЕЛЯ да се откаже от договор за продажба. Препоръчваме на ПОЛЗВАТЕЛЯ сумите платени с наложен платеж да бъдат връщани по банкова сметка. В случай на несъгласие от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ за предоставяне на банкова сметка, сумите ще бъдат възстановени с пощенски запис. Сумите, платени он лайн задължително се връщат по банковата карта на ПОЛЗВАТЕЛЯ. При неспазване на срока за връщане на стоката от ПОЛЗВАТЕЛЯ, ТЪРГОВЕЦЪТ задържа възстановяването на заплатената сума докато не получи обратно стоката от потребителя.

Чл. 42. kогато стоката е дефектна, тя се подновява или ремонтира от ТЪРГОВЕЦА спрямо условията на гаранционния договор.

Чл. 43. Правото на отказ от договор за продажба от разстояние в 14-дневен срок по чл.50 от ЗЗП не се прилага за запечатани информационни  продукти, софтуер, разопаковани стоки и консумативи, които поради своето естество могат да влошат качеството си. Във връзка с чл.57 т.9 от ЗЗП, ТЪРГОВЕЦЪТ не възстановява заплатена сума за използван или изпробван информационен продукт, с цел да се установи естеството, характеристиките и доброто функциониране.

Чл. 44. ТЪРГОВЕЦЪТ не възстановява разходи за доставка, ако  ПОЛЗВАТЕЛЯТ доброволно е избрал различен доставчик от предлаганите от ТЪРГОВЕЦА, с които има договорни отношения

6.13. В случай на обстоятелствата посочени в чл.34, чл.25 и чл.36, или загуба на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не възстановява заплатената сума за стоката и всички свързани с нея разходи.

Правото на отказ от договор за продажба от разстояние в 14-дневен срок по чл.50 от ЗЗП не се прилага за продукти приведени в режим на работа със задължителен, обявен от ТЪРГОВЕЦА и производителя оторизиран монтаж с оглед на безопасност и нормално функциониране, без прилежаща документация (заверена гаранционна карта от оторизирано лице за извършени монтажни и демонтажни дейности) потвърждаваща спазени предписания, и съответна правилна експлоатация на уреда.

 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

“БИ ТУ ЕН” ООД е администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, т. 7 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните, GDPR).

Търговско дружество  „БИ ТУ ЕН” ООД – ЕИК 131235588 е със седалище и адрес на управление: гр.София 1700, район Студентски, бул. „Г. М. Димитров” №95. “БИ ТУ ЕН” ООД е администратор на лични данни по смисъла на чл. 3, ал.1 от Закона за защита на личните данни.

Администраторът не назначава длъжностно лице по защита на данните поради липса на законовите предпоставки за неговата необходимост.За целите на изпълнение изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679, “БИ ТУ ЕН” ООД е определило за отговорно лице за координиране на процедурата при нарушаване на сигурността на лични данни Управителят на дружеството, с електронен адрес за контакт: info@b2n.bg  и телефонен номер +359 886 008 008.

Данни от регистъра събрани чрез Електронен магазин https://b2n.bg/magazin се предоставят за обработване на Обработващия лични данни “СуперХостинг.БГ” ООД. Дружеството е сключило договор с обработващия “СуперХостинг.БГ” ООД при общи условия по реда на чл. 298 от ТЗ, публикувани на страницата https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-terms-and-agreements, в които условия да включени изискванията на новия Регламент.

Като администратор на лични данни, “БИ ТУ ЕН ООД има задължение да Ви информира относно обработването на лични данни, което извършва, както и относно възможностите да упражните Вашите права при незаконосъобразно обработване на лични данни.

Като клиенти на “БИ ТУ ЕН” ООД, Ваши лични данни се събират и обработват за следните цели:

 • За счетоводни и данъчни цели, на основание Закона за счетоводството, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и др.;
 • За целите на сервизното и гаранционно поддържане на стоките, на основание специалното законодателство в областта на защитата на потребителите;
 • За целите на маркетинга, на основание съгласието на субектите на данни.
 • За целите на регистрирани онлайн заявки и акаунти

Съгласие за обработване на лични данни се изисква само при липса на друго основание за обработване на данни – например договор, специална разпоредба на закон, легитимния интерес на администратора и т.н.

Категориите лични данни, които “БИ ТУ ЕН” ООД обработва за Вас са както следва:

 • За счетоводни и данъчни цели – имена, ЕГН, адрес;
 • За целите на сервизното и гаранционно поддържане на стоките – имена, адрес, телефон за връзка;
 • За целите на маркетинга – имена, дата на раждане, адрес, телефон за връзка, електронен адрес,фирма, позиция.
 • За целите на регистрирани онлайн заявки и акаунти: Име, адрес, телефон, електронен адрес.

Сроковете на съхранение на данните се определят, както следва:

 • За счетоводни и данъчни цели – съгласно приложимото законодателство;
 • За целите на сервизното и гаранционно поддържане на стоките – съгласно приложимото законодателство;
 • За целите на маркетинга– до приключване на маркетинговата кампания.
 • За целите на регистрирани онлайн заявки и акаунти – до датата на изтичане на гаранционния срок да продадения продукт при сключването на договор от разстояние.

Онлайн декларация за защита на неприкосновеността на личния живот

Лични данни

Съгласно Общия регламент относно защитата на личните данни (ОРЗД) на ЕС личните данни се определят като:

“всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице”.

 

Как използваме вашата информация

С настоящото известие за защита на неприкосновеността на личния живот ви уведомяваме за начина, по който ние, “БИ ТУ ЕН.” ООД, ще събираме и използваме личните ви данни за издаване на фактури, сервизно обслужване на закупени стоки, предявени рекламации от клиенти, “бисквитки”, “facebook pixel”, “google pixel”, жалби, абонаменти и др.

 

Защо “БИ ТУ ЕН” ООД трябва да събира и съхранява лични данни?

За да ви предоставим документ за собственост на закупената стока, коректно сервизно обслужване, център за обслужване на клиенти, информационни бюлетини, трябва да съберем лични данни за целите на ЗСч., ЗДДС., и за целите на кореспонденция и подробно предоставяне на услуга. Във всеки случай ние се ангажираме и гарантираме, че информацията, която събираме и използваме е подходяща за тази цел и не представлява нарушаване на личното ви пространство.

При осъществяване на контакт за маркетингови цели “БИ ТУ ЕН” ООД ще ви изпрати съобщение за предоставяне на съгласие.

От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Администраторът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

Във всеки момент, Търговецът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

 

 

Как “БИ ТУ ЕН.” ООД използва личните данни, които събира за мен?

“БИ ТУ ЕН” ООД ще обработва (събира, съхранява и използва) информацията, която предоставите, по начин, който е съвместим с Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) на ЕС. Ще положим усилия да поддържаме информацията ви точна и актуална, както и да не я съхраняваме за по-дълъг период от необходимото. “БИ ТУ ЕН” ООД е длъжно да пази информация съгласно закона, като например информация, необходима за целите на данъка върху доходите и за целите на извършване на одит. Периодът, за който следва да се съхраняват определени видове лични данни, може да се регулира и от конкретните изисквания на бизнес сектора и от договорени практики. Личните данни могат да се съхраняват в допълнение към тези периоди в зависимост от индивидуалните нужди на бизнеса.

 

Може ли да разбера какви лични данни съхранява организацията за мен?

По ваше искане “БИ ТУ ЕН” ООД може да ви уведоми за това каква информация съхраняваме за вас и начините на обработването ѝ. Ако “БИ ТУ ЕН” ООД съхранява лични данни за вас, можете да поискате следната информация:

 • данните, които идентифицират администратора и координатите за връзка с лицето, което е определило как и защо да се обработват данните ви.
 • координатите за връзка с отговорното лице по защита на данните, когато е приложимо;
 • целта на обработването, както и правното основание за обработването;
 • ако обработването се основава на законните интереси, преследвани от “БИ ТУ ЕН” ООД или трета страна – информация за тези интереси;
 • категориите лични данни, които са събрани, съхранявани и обработвани;
 • получателите или категориите получатели, на които данните са или ще бъдат разкрити;
 • ако възнамеряваме да предадем личните данни на трета държава или международна организация – информация за начина, по който гарантираме, че това се извършва по сигурен начин. ЕС одобри изпращането на лични данни на някои държави, тъй като те отговарят на минимален стандарт за защита на данните. В някои случаи ние ще гарантираме, че са налице конкретни мерки за сигурността на вашата информация.
 • за какъв период ще се съхраняват личните данни;
 • данни за правата ви на коригиране, изтриване, ограничаване или възражение срещу това обработване;
 • информация за правото ви да оттеглите съгласието си по всяко време;
 • как да подадете жалба до надзорния орган;
 • дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали сте длъжни да предоставите личните данни и евентуалните последствия, ако тези данни не бъдат предоставени;
 • източникът на личните данни, ако те не са събрани директно от вас;
 • всякакви подробности и информация за автоматизирано вземане на решение, като например профилиране, и всякаква важна информация за логиката на този процес, както и значението, и очакваните последици от това обработване.

“БИ ТУ ЕН” ООД не предоставя данни за своите клиенти на трети лица, освен когато това се изисква по силата на изрични разпоредби на закон, например за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наложените наказания, включително предпазването от и предотвратяването на заплахи за обществената сигурност.

“БИ ТУ ЕН” ООД може да предостави данни за своите клиенти в трета държава или международна организация спрямо партньорските договир с производителите, чийто марки представлява на българския пазар със статистически цели.

Като клиенти на “БИ ТУ ЕН” ООД, и в качеството си на субекти на данни, имате право да изискате от администратора достъп до, коригиране или изтриване на Ваши лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани с Вас, или право да направите възражение срещу обработването, както и да упражните правото на преносимост на данните.

В случаите, когато Ваши лични данни се обработват на основание Вашето информирано съгласие, Вие имате право по всяко време да го оттеглите, като имате предвид, че оттеглянето на съгласието има действие занапред.

Предоставянето на определения обем от лични данни е задължително във случаите, когато те са необходими за изпълнение на законови изисквания или са свързани с изпълнение на договор.

“БИ ТУ ЕН” ООД не прилага автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, по отношение личните данни на своите клиенти.

Като субекти на лични данни имате право да подадете жалба до надзорния орган:

Комисия за защита на личните данни

София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молба за партньорство

  Не успявате да откриете информацията, която
  Ви е нужна?

  Свържете се директно с наш представител на телефон: 0878 797 490 

  Желаете ли да разговаряте лично с наш експерт?

  Запишете се за безплатна консултация с експерт по решения за 3D принтиране и 3D сканиране.

   Онлайн Поръчка и Поддръжка

   Заяви мостра за тест    Заяви мостра за тест